PSG招募了“超级阶级扫描仪”,这是将天空宣扬现实的梦想

PSG招募了“超级Jiē级扫描仪”,这是将天空宣扬现实的梦想
  负责管理内RóngDeRén:nguyen huy hoan

  通用网站的许Kè证:1749/GP-TTTT
河内信息于2017年4月28日发布

  交易地Zhǐ:12号公寓,木Lán6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内